تازه ها

واسطه‌گری برای عرضه اولیه         نقدی بر سخنان جناب همتی رئیس بانک مرکزی در ابتدای سال 99         آیا حذف دلار از معاملات بین المللی امکان پذیر است؟         ایران 10 برابر فرانسه، کارخانه خودرو دارد/ ایران 16 برابر کره جنوبی کارخانه سیمان دارد اما کمتر تولید می کند         مجوزهایی که رانت و فساد می‌آورد         مدیریت سود و هموار سازی سود         چند انتظاری که باید از رئیس جدید سازمان مالیاتی داشت/ مدیران میانی، سازمان را می‌چرخانند         قیمت‌ها چه موقع پایین می‌آید؟         اعتماد به ثبات بازار ارز کلید کاهش قیمت‌هاست         ماده های قانون مالیاتهای مستقیم به همراه بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رای دیوان        

موقعیت فعلی: بخش مطالب و مطالب (برگشت به لیست)


دستورالعمل خوداظهاري صاحبان مشاغل براي ماليات عملکرد سال 1392

نظرات خوانندگان(0)  

از سوي رييس کل سازمان امور مالياتي کشور، دستورالعمل خوداظهاري صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف، ب، ج) براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 ابلاغ شد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين دستورالعمل که از سوي دکتر علي عسکري به کليه ادارات کل امور مالياتي ابلاغ شده، آمده است: بنا به اختيار حاصل از ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال 1392 و در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي، استفاده بهينه از منابع و توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري، سازمان امورمالياتي کشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجرا درآورده است.بنابراين اظهارنامه هاي تسليمي هر يک از موديان که با رعايت مقررات و شرايط زير تسليم گردد مشمول طرح خوداظهاري خواهد بود.

شرايط خوداظهاري در اين دستورالعمل بدين شرح است:

1-ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1392 بصورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR ، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني. ضمنا ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه بصورت کاغذي به ادارات امورمالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، بعنوان رسيد تسليم اظهارنامه مي باشد.

 2-اظهارنامه مالياتي شامل " ترازنامه و حساب سود و زيان" براي هر يک از موديان بند "الف"،"حساب درآمد و هزينه"براي هر يک از موديان بند "ب" و "خلاصه وضعيت درآمد و هزينه سالانه" براي هريک از موديان بند"ج" ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم تکميل، شده باشد.

 3-در موارد تقسيط ماليات ابرازي، پرداخت حداقل چهل درصد ماليات بصورت نقد بهمراه اظهارنامه و مابقي در 6 قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه 1393 تقسيط و پرداخت گردد.ضمنا موديان محترم مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي، بدون مراجعه حضوري به واحدهاي مالياتي و بانک، از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR ، بخش پرداخت الکترونيکي ماليات اقدام نمايند.

 4-موديان محترم مالياتي براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي حداکثر تا پايان مردادماه به ادارات امورمالياتي مربوطه مراجعه نمايند.عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي موديانيکه در چارچوب خوداظهاري، اظهارنامه تسليم نموده اند، نخواهد بود و درصورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر، از تاريخ سررسيد (تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي) مشمول جريمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

 5-موديان موضوع بندهاي الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م که پرونده آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و همچنين ساير مودياني که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب اين دستورالعمل تسليم شده است چنانچه دفتر روزنامه و کل و يا درآمد و هزينه حسب مورد براي عملکرد سال 1392 ثبت و تحرير ننموده باشند جرايم مربوطه قابل بخشودگي نخواهد بود.

 6-اظهارنامه هايي که ماليات ابرازي عملکرد سال 1392 آنها نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1391 از حداقل به شرح زير کمتر نباشد، با رعايت بندهاي 1 الي 3 فوق مشمول خوداظهاري خواهد بود. -  مودياني که ميزان ماليات عملکرد سال 1391 آنان تا مبلغ 000/000/10 ريال مي باشد ميزان ماليات سال 1392 آنان 4 درصد رشد داشته و 4 درصد نيز براي رسيدگي نمونه گيري مي شود. -مودياني که ميزان ماليات عملکرد سال 1391 آنان از مبلغ 001/000/10 تا مبلغ 000/000/30ميليون ريال مي باشد، ميزان ماليات سال 1392 آنان 9 درصد رشد داشته و 5 درصد نيز براي رسيدگي نمونه گيري مي شود. -مودياني که ميزان ماليات عملکرد سال 1391 آنان از مبلغ 001/000/30 ريال و بالاتر مي باشد ميزان ماليات سال 1392 آنان 14 درصد رشد داشته و 8 درصد نيز براي رسيدگي نمونه گيري مي شود. تبصره: موديانيکه پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه( حداکثر 31/4/1393) به قطعيت نرسيده باشد، پيش پرداخت موضوع بند 3 فوق حداقل بميزان سي درصد ماليات تشخيصي سال 1391 بوده و مانده بدهي ماليات ابرازي سال 1392 حداکثر تا پايان دي ماه سال جاري تقسيط خواهد شد. لازم است مودي و اداره امورمالياتي مربوطه به گونه اي برنامه ريزي نمايند که ماليات مذکور حداکثر تا پايان شهريورماه سال جاري به قطعيت رسيده و بهمراه بدهي مالياتي قطعي شده سنوات گذشته، تا پايان سال 1393 پرداخت يا ترتيب پرداخت داده شود. بديهي است درصورت عدم مراجعه هريک از موديان براي قطعيت ماليات عملکرد 91 تا پايان شهريورماه سال جاري، ماليات تشخيصي سال 1391 ملاک عمل براي پذيرش شرايط خوداظهاري سال 1392 خواهد بود. موديان مالياتي نمونه براي رسيدگي، طبق جدول فوق و با درنظر گرفتن ميزان ماليات ابرازي، سوابق مالياتي و نوع فعاليت، توسط اداره کل امورمالياتي بعنوان نمونه انتخاب و رسيدگي خواهند شد، مشروط بر اينکه در دوسال اخير بعنوان نمونه انتخاب و رسيدگي نشده باشند. اتحاديه هايي که تمايل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاري و نمونه انتخابي براي رسيدگي خود را دريافت نمايند، سازمان امورمالياتي موديان مالياتي فهرست مذکور را بر اساس فايل ارسالي اتحاديه مربوط که شامل نام، نام خانوادگي، شماره ملي، کدپستي و نشاني خواهد بود را به اتحاديه مذکور اعلام خواهد نمود.

ساير شرايط:

7-با عنايت به آگهي منتشره در روزنامه هاي کثيرالانتشار در نيمه اول سال 1392، موديانيکه ظرف 5 سال متوالي (عملکرد سال هاي 87 تا 1391) ماليات آنها براساس خوداظهاري يا توافق قطعي شده است، ماليات آنها براي عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاري موضوع اين دستورالعمل نبوده و از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.

8-موديان رديفهاي 1 الي 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول خوداظهاري نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امورمالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

9-مودياني که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند درصورتيکه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي (قبل از کسر معافيت) با رقم اظهار شده از طرف مودي بيش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

10-در اجراي مقررات ماده 227 قانون مالياتهاي مستقيم چنانچه پس از قبولي اظهارنامه و صدور برگ ماليات قطعي طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مودي فعاليتهايي داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در اين صورت ماليات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

 11-مبناي تشخيص عمده فروشي موديان، پروانه کسب صادره يا فهرست عمده فروشان که تا پايان 1391 از سوي اتحاديه ذيربط به اداره امورمالياتي تسليم شده باشد، خواهد بود.در مورد آن دسته از مودياني که فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت کسبي اعضاء اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه کسب صادره مشخص و تصريح نشده و يا فهرست مورد اشاره تا پايان سال 1391 تسليم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالياتي و فعاليت مودي مي باشد.

1393/03/24


موضوع: مالیات
نویسنده:
تاریخ: شنبه24خرداد
کلیدواژه ها: مالیات، اظهارنامه


آخرین اخبار و مطالب سایت

 

جستجو در سایت

جستجو:

تابلو اعلانات

آخرین قیمت انس طلا

(1ثانیه پیش):

نمودار لحظه ای قیمت جهانی طلا

نظرسنجی

آیا از رکود اقتصادی گذشتیم و به رونق اقتصادی رسیدیم؟
در رکود اقتصادی به سر می بریم
مرحله گذر از روکود اقتصادی هستیم
از رکود اقتصادی گذشتیم

نمایش نتیجه

آمار سایت

آنلاین: 240 نفر
زمان بارگزاری این صفحه: 0/22 ثانیه

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است..